قرار داد هوشمند

قرار داد هوشمند

قرارداد هوشمند چیست؟

پروتکلی برای تنظیم قرار دادهاست .قرارداد هوشمند یک کد برنامه نویسی است که برروی بلاک چین پیاده سازی می شود تادر صورت اتفاق افتادن یک سری شرایط دستورات خاصی راکه برنامه نویس به آن داده است اجراکند.

Smart contract پروتکلی است که مانند اپلیکیشن ها توسط برنامه نویسان ، کدنویسی شده ودرصورت اجرای درست ودقیق تمام مفاد آن به اجرادر می آید. قرارداد هوشمند نیازبه واسطه ندارد ومانند سایر تراکنش های ارز دیجیتال که در بستر بلاک چین انجام می شود به صورت همتا به همتا (P2P) میان طرفین معامله انجام می گیرد. شبکه ای که قرارداد هوشمند مبتنی برآن است باید غیرمتمرکز ،بدون حضور نهاد مرکزی وبه طور خودکار فعالیت کند تاطرفین بتوانند به آن اعتماد کنند .داده ها شفاف وقابل رویت باشند .بلاک چین بهترین فضا برای اجرای این نوع قراردادهاست . این سیستم ها باید گواهی SSL  و HTTP   (ارتباط امن بین سایت وکاربر) باشند.

مزایای قرارداد هوشمند

1.حذف رابط – اصلی ترین ویژگی قرار داد هوشمند این است که برای تنظیم واجرای آن نفر سومی دخیل نباشد وفقط دوطرف قرارداد حضور دارند .

2.مورد اطمینان ومعتبر _ در این نوع قرارداد احتمال فسخ وتقلب ودستکاری وجود ندارد .

3. حداقل کردن هزینه ها – دراین قرار داد نیازی به دفتر اسناد رسمی وبنگاههای معاملاتی وملکی نیست.

4. تنوع وکار آمد بودن _ قرار داد هوشمند برروی کاغذ نوشته نمی شود وجابجایی وانتقال وارسال آن آسانتر ولازم نیست دوطرف قرار داد هردو در یک مکان حضور داشته باشند وبااین کار در زمان نیز صرفه جویی می شود.

معایب قرار داد هوشمند

خطای انسانی – کد نویسی توسط برنامه نویسان صورت می گیرد وامکان هیچ خطایی وجود ندارد.

رسمی نبودن -قرارداد هوشمند توسط هیچ ارگان ویا نهاد قانونی رسمی نشده واز آن برای مبادلات تجاری استفاده نمی کنند.

هزینه بر- قرارداد هوشمند چون توسط یک برنامه نویس معتبرانجام نمی شود وباید افراد خبره در برنامه نویسی آن رابنویسند پس هزینه ای صرف آن می کنند .

کاهش حریم خصوصی – اطلاعات در بلاک چین توسط نود های شبکه توزیع می شود شاید انتشار مفاد قرارداد برای تمام اعضای شبکه امنیت آن رابالاببرد اماحریم خصوصی طرفین راتحت شعاع قرار می دهد.

 

بی بیت

1401/04/15

دیدگاه کاربران

(0 دیدگاه)

ارسال دیدگاه