صرافی و اکسچنج بی بیت بازارهای بی بیت

نوع ارز قیمت % تغییرات

BTC

بیت کوین

خرید و فروش بیت کوین

$ ***

*** تومان

** %

ETH

اتریوم

خرید و فروش اتریوم

$ ***

*** تومان

** %

BNT

بایننس کوین

خرید و فروش بایننس کوین

$ ***

*** تومان

** %

DASH

دش

خرید و فروش دش

$ ***

*** تومان

** %

XRP

ریپل

خرید و فروش ریپل

$ ***

*** تومان

** %

TRX

ترون

خرید و فروش ترون

$ ***

*** تومان

** %
پیشنهادات فروش خرید ارز BTC
مقدار نرخ مبلغ کل

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

پیشنهادات خرید فروش ارز BTC
مقدار نرخ مبلغ کل

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان

***

$ ***

*** تومان

$ ***

*** تومان