صرافی و اکسچنج بی بیت سطوح کاربری و کارمزدها در بی بیت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یک

سطح حساب : معامله گر

مدارک مورد نیاز : ایمیل معتبر

دسترسی ها : امکان مشاهده و معامله در کلیه بازارها با ارز تتر

محدودیت ها :

 • عدم امکان واریز ریالی
 • سقف برداشت ریال ، در 24 ساعت اخیر معادل 600 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 10 میلیارد تومان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دو

سطح حساب : سطح دو

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد طبق نمونه درخواستی

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص.به ازای هر کارت روزانه 50 میلیون تومان

محدودیت ها :

 • سقف مجموع برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 80 میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 50میلیون تومان در 24 ساعت اخیر به ازای هر کارت.مجموعا 100 میلیون تومان
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 50 میلیون 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 30 میلیون تومان

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سه

سطح حساب : سطح سه

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد طبق نمونه درخواستی

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص.به ازای هر کارت روزانه 50 میلیون تومان

محدودیت ها :

 • سقف مجموع برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 200 میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 50میلیون تومان در 24 ساعت اخیر به ازای هر کارت.مجموعا 100 میلیون تومان
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 100 میلیون 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 100 میلیون تومان

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهار

سطح حساب : سطح چهار

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد طبق نمونه درخواستی

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص.به ازای هر کارت روزانه 50 میلیون تومان

محدودیت ها :

 • سقف مجموع برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 400 میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 50میلیون تومان در 24 ساعت اخیر به ازای هر کارت.مجموعا 100 میلیون تومان
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 200 میلیون 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 200 میلیون تومان

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پنج

سطح حساب : سطح پنج

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد طبق نمونه درخواستی

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص.به ازای هر کارت روزانه 50 میلیون تومان

محدودیت ها :

 • سقف مجموع برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 50میلیون تومان در 24 ساعت اخیر به ازای هر کارت.مجموعا 100 میلیون تومان
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 750میلیون 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 750میلیون تومان

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شش

سطح حساب : سطح شرکتی

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت
 • معرفی نماینده شرکت با نامه رسمی و مهر و امضاء روی سربرگ (شماره همراه حساب شرکتی ، ایمیل حساب شرکتی و کد ملی و مشخصات کامل نماینده در نامه قید گردد)
 • کارت ملی نماینده
 • گواهي كد اقتصادي

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال نامحدود
 • امکان واریز ریال نامحدود

محدودیت ها :

 • سقف مجموع برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 2میلیارد تومان 
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 1میلیارد تومان 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 1میلیارد تومان