میرور

میرور

ارز MIRچیست ؟

Mirror protoclباتوجه به اینکه یک پروتکل غیر متمرکز است دارایی های مصنوعی ایجاد می کند که بااستفاده از قراردادهی هوشمند در شبکه Terraساخته شده است . دارایی های مصنوعی MirroredAssetsیا MAssetaنامیده می شوند . هدف MAssetsتقلید از قیمت هر دارایی ودسترسی سرمایه گذاران به دارایی های بیشتربرای سرمایه گذاری است .

پروتکل Mirrorیک پروتکل بین زنجیره ای DeFiاست که از طریق چندین بلاک چین قابل دسترسی است . پروتکل Mirrorبادسترسی به اتریوم وبایننس اسمارت چین از طریق Terra shuttleدر بلاک چین Terraساخته شده است .

توکن MIRبرای پاداش به تامین کنندگان نقدینگی استفاده می شود MIRبا عرضه ثابت 370575000توکن ایجاد شده است که همه آن ها در مدت چهارسال منتشر می شود .

اولین پل ایجاد شده توسط پروتکل Mirror،در شبکه اتریوم بودکه تجارت در uniswapراامکان پذیرکرد . اخیرا پروتکل Mirrorبه زنجیره هوشمند بایننس متصل شده وبه جامعه BSCیا همان زنجیره هوشمند بایننس امکان دسترسی به دارایی های مصنوعی ایجاد شده در Mirror رامی دهد .

عملکرد پروتکل Mirror چگونه است ؟

پروتکل Mirror ااجازه می دهد تا دارایی های مصنوعی ایجاد شود ،که قیمت دارایی های دنیای واقعی را ردیابی کند . دارایی ها ی مصنوعی Mirrorدر نظر گرفته شده است تابعنوان عناصر اصلی در قرار دادهای هوشمنداستفاده شود و دارایی های جهان را به بلاک چین بکشاند .

برای ضرب دارایی Mirrorیاهمان MAssetباید 150%ارزش دارایی فعلی را استیبل کوین ترا یا Massetsبه عنوان وثیقه قفل کند .اگر ارزش دارایی از آستانه وثیقه گذاری بالاتر رود ،وثیقه منحل می شود تاتوانایی پرداخت سیستم را تضمین کند. این سیستم قیمت های دارایی اساسی را از طریق یک قیمت غیر متمرکز قید می کند قیمت ها هر 30 ثانیه بروز می شود وقتی قیمت Massetبه طور قابل توجهی از بازار اصلی عقب می افتد توسعه دهندگان برای خرید یافروش دارایی تشویق می شوند تا وثیقه خود را مطالبه کنند .

ویژگی های پروتکل ارز دیجیتال MIR

دسترسی جهانی در اکثر بازارهای خارج از اروپا وامریکای شمالی ،دسترسی به سهام خارجی وبازارهای فارکس  بسیار محدود است . این پروتکل دسترسی جهانی بدون موانع ورود راامکان پذیر می کند .

سفارشات کسری در امور مالی سنتی ،برای اجرای یک دستور کسری چندین دستور کسری برای اجرای یک معامله واحد به هم پیوسته اند . روند جمع آوری تمام سفارشات نیاز به زمان زیادی دارد . بااستفاده از بلاک چین ،حجم سفارشات به سادگی در بلاکچین نشان داده می شود ،بنابراین نیازی به واسطه نیست .

اجرای سفارش تقریبا فوری اغلب اوقات به دلیل کمبود نقدینگی ،زمان اجرای دستورات می تواند تایک روز طول بکشد باتوجه به این واقعیت که Mirorrبه نقدینگی تامین شده توسط هر مجموعه دارایی متکی است ،سفارشات می توانند به همان سرعتی که زمان بلوک شبکه دارند ،اجرا شوند .

 

مولودی

1401/02/29

دیدگاه کاربران

(0 دیدگاه)

ارسال دیدگاه